Bezpieczne połączenie SSL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

 Adresat:

Przemysław Gerschmann Tomasz Jaroszek Spółka Cywilna

ul. Lwowska 51/406

22-100 Chełm

e-mail: sklep@milionkrokow.com

-

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów(*) umowy dostawy następujących Towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących Towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

 Imię i nazwisko składającego oświadczenie

-

 Adres składającego oświadczenie

 

 

Niniejszym oświadczam, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związane z moją działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedkładam odpis z CEIDG.

 

-

 Podpis składającego oświadczenie (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.